دکتر کورش پارسا معین


شماره تماس:

پست الکترونیکی:

رضا براتی


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۶۲۳

پست الکترونیکی: r_barati@emdadsaipa.com

مصطفی بیگی


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۶۳۰

پست الکترونیکی: beigi@emdadsaipa.com

محمد رضا اشراقیان


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۶۱۷

پست الکترونیکی: eshraghian@emdadsaipa.com

عباس فخاریان


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۱۰۲

پست الکترونیکی: a_fakharian@emdadsaipa.com

امیر امیری


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۲۰۰

پست الکترونیکی: a_amiri@emdadsaipa.com

بهراد سریری


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۵۰۰

پست الکترونیکی: b_sariri@emdadsaipa.com

میثم تاج الدین


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۳۰۰

پست الکترونیکی: tajedin@emdadsaipa.com

علی اکبر هاتفی کوشا


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۶۰۵

پست الکترونیکی:

مهرداد خودسوز


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۴۱۰

پست الکترونیکی: m_khodsooz@emdadsaipa.com

مهدی قاسمی


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۷۰۵

پست الکترونیکی: m_ghasemi@emdadsaipa.com

کامبیز صفاری


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۴۹۰

پست الکترونیکی: k_saffari@emdadsaipa.com

حسین سمنانی


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۷۵۰

پست الکترونیکی: semnani@emdadsaipa.com

ایمان مختارانی


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۴۶۸۰

پست الکترونیکی: i_mokhtarani@emdadsaipa.com