کامبیز قلی زاده


شماره تماس:

پست الکرونیکی: k_gholizadeh@emdadsaipa.com

رضا براتی


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۶۲۳

پست الکرونیکی: r_barati@emdadsaipa.com

مسعود رحمان زاده


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۶۱۹

پست الکرونیکی: m_rahmanzadeh@emdadsaipa.com

مصطفی بیگی


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۶۳۰

پست الکرونیکی: beigi@emdadsaipa.ir

محمد رضا اشراقیان


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۶۱۷

پست الکرونیکی: eshraghian@emdadsaipa.com

عباس فخاریان


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۱۰۲

پست الکرونیکی: a_fakharian@emdadsaipa.com

امیر امیری


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۲۰۰

پست الکرونیکی: a_amiri@emdadsaipa.com

بهراد سریری


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۵۰۰

پست الکرونیکی: b_sariri@emdadsaipa.com

میثم تاج الدین


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۳۰۰

پست الکرونیکی: tajedin@emdadsaipa.com

حمیدرضا ترکی


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۶۰۰

پست الکرونیکی: h_torki@emdadsaipa.com

علی اکبر هاتفی کوشا


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۶۰۵

پست الکرونیکی:

مهرداد خودسوز


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۴۱۰

پست الکرونیکی: m_khodsooz@emdadsaipa.com

مهدی قاسمی


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۷۰۵

پست الکرونیکی: m_ghasemi@emdadsaipa.com

کامبیز صفاری


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۴۹۰

پست الکرونیکی: k_saffari@emdadsaipa.com

تیمور مرتضایی


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۷۵۰

پست الکرونیکی: mortezaie@emdadsaipa.ir

ایمان مختارانی


شماره تماس: ۸۲۲۲۲۴۶۸۰

پست الکرونیکی: i_mokhtarani@emdadsaipa.com