جدول مقایسه‌ای خدمت گارانتی بدنه
مقایسه موارد تحت پوشش گارانتی بدنه
محصول / سرویس‌های تحت پوشش گارانتی بدنه پایه گارانتی بدنه اکونومی گارانتی بدنه کامل
پوشش تصادف کلی
پوشش تصادف جزئی
پوشش سرقت کلی
پوشش آتش سوزی
پوشش سرقت جزئی
پوشش شکست شیشه
پوشش بلایای طبیعی(بجز سیل ، زلزله و آتشقشان)
حذف ماده 10/نوسان قیمت
حمل خودروسانحه دیده غیر قابل حرکت
سقف دفعات استفاده از خدمات جبران خسارت تا ۴ بار تا ۴ بار نامحدود
فرانشیز اعمال فرانشیز پلکانی۱۰الی۴۰درصد در تصادفات و سوانح اول تا
چهارم
اعمال فرانشیز ۲۰%در سرقتها
اعمال فرانشیز مضاعف۱۰%در مواردیکه کمتر از۳سال از اخذ گواهینامه
گذشته باشد یا
سن راننده کمتر از ۲۳سال باشد
اعمال فرانشیز۵۰% در قطعات مصرفی
فرانشیز صفر در خسارت اول اعمال
فرانشیز پلکانی۲۰الی۴۰درصد در تصادفات و سوانح دوم تا
چهارم
اعمال فرانشیز ۲۰%در سرقتها
اعمال فرانشیز مضاعف۱۰%در مواردیکه کمتر از۳سال از اخذ
گواهینامه گذشته باشد یا سن راننده کمتر از ۲۳سال باشد
اعمال فرانشیز۵۰% در قطعات مصرفی
پوشش انواع خسارت
بدون کسر فرانشیز
تخفیفات و جرائم خرید و تمدید عدم استفاده از بیمه بدنه(صرفا یکبار): ۲۵% عدم استفاده از گارانتی بدنه: سال اول ۲۵% سال دوم۴۰% سال سوم۵۵% سال چهارم۷۰% پرداخت نقدی: ۱۰% خودرو نو(تا ۳ماه از تاریخ فاکتور خودرو): ۲۰% استفاده ۳بار و بیشتر از خدمات: جریمه ۲۵%
تخفیفات و جرائم خرید و تمدید کلیه خودروهای سواری و تجاری سبک گروه خودروسازی سایپا با عمر
زیر۵سال(در سال پنجم به بالا ، صرفاً امکان تمدید میسر می باشد)